Fruktträdsbeskärning
i Linköping, Norrköping och Motala

 

Fruktträdbeskärning är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuitet och rätt kompetens. Vi har god erfarenhet och utbildade trädbeskärare.  Vi arbetar i nordöstra Götaland samt Mälardalen och beskär varje år mer än 500 fruktträd. 

Äppleträd och päronträd på vårvintern, plommon och körsbär under JAS

Det finns två beskärningsperioder som är att föredra. Beskärningens syfte, ålder och art avgör.

 

Körsbärsträd och plommonträd tillhör släktet prunus. Arter i denna släkt har tendens att blöda och få så kallat gummiflöde (’bakterios’, en gulbrun gummiliknande massa uppstår i sårytan) om de beskärs under vårvintern. Därför beskärs dessa som regel under JAS (juli, augusti, september) efter att träden burit frukt. Vissa sorter av plommon som ger frukt sent bör dock beskäras tidigare eftersom deras fruktsättning pågår under större delen av september. Enstaka grenar, sjuka och skadade grenar går att klippa bort även under vårvintern.

 

Äppelträd och päronträd beskärs företrädesvis under vårvintern. Dessa träd är mindre känsliga för beskärning under denna period. Beskärning under JAS är dock inte skadligt och i vissa fall även att rekommendera för dessa arter.  Fördelarna med att beskära under vårvintern är till exempel att det är lättare att få överblick över trädets form. Träd som behöver en extra skjuts i tillväxten bör beskäras denna period. Tendensen att skjuta vattenskott är större vid beskärning denna tidpunkt varför kraftiga beskärningsinsatser bör undvikas och istället förläggas sommartid. Träd som är “stressade” och sätter mycket vattenskott bör också beskäras under JAS.

 

Hur beskär man?

Beroende på art, sort och syfte med beskärningen så utförs den på olika sätt. Nedan beskrivs uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning av fruktträd.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärningen börjar ca ett år efter planteringen och har som syfte att forma trädet till vuxen ålder. Det är viktigt att inte klippa för hårt innan trädet etablerat sig. Hur lång tid etableringen tar beror på art och lokala förutsättningar. Beskärningen av trädet under uppbyggnadstiden avgör det vuxna trädets form och det är därför viktigt att detta görs rätt och att man har tänkt till hur man vill att trädet ska utveckla sig. Fruktträd som köps i plantskolorna är oftast unga träd där första grenvarvet sitter lågt. Har man gräsmatta under trädet är det att rekommendera att höja kronan för att förenkla gräsklippningen under trädet. Det kan dock finnas orsaker som gör att man inte vill ha en hög krona som till exempel att det ska vara lättare att plocka frukt eller att det är viktigt att inte trädet blir för högt. Det gäller att spara rätt grenar, inte för många och inte heller för få. Man bör också tänka på hur grenarna växer i förhållande till varandra och till stammen. En felaktig grenvinkel leder till att grenen blir svag och riskerar att knäckas när trädet sätter frukt eller av tyngden från snön. Eventuellt konkurrerande toppskott ska också klippas bort.

Underhållsbeskärning

När trädet nått sin fulla storlek så övergår beskärningen till att underhålla formen snarare än att bygga formen. Av äppelträd, päronträd, körsbärsträd och plommonträd är det äppelträd som tål hårdast beskärning följt av päronträd. Körsbärsträd men framförallt plommonträd ska generellt beskäras betydligt försiktigare. När det gäller beskärning av fruktträd ska hänsyn tas till blomknoppar som senare kommer att sätta frukt. Tanken med underhållsbeskärningen är i övrigt den samma som vid beskärning av prydnadsträd. Att klippa bort döda och sjuka grenar prioriteras, därefter klipps felriktade grenar bort. Även viss föryngring ska ske. Det är viktigt med balans mellan äldre och nyare grenar. En för kraftig beskärning leder till att trädet skjuter vattenskott som är ett slags nöd- eller kompensationsskott (trädet försöker kompensera förlorad bladmassa). Trädet är stressat. Vattenskotten har sämre försvarsförmåga och sämre läkning när skotten klipps bort. Även vattenskott ger frukt efter några år men med sämre kvalité. För att åter nå balans ska man spara skott de närmaste åren. Beskärning under JAS kan även vara en bra idé för att komma tillrätta med problemet eftersom mycket energi då finns i bladmassan.